Dysterjordet andelslandbruk- Priser

Gleder meg veldig til ny sesong på Dysterjordet!
Håper virkelig vi får en god avling, gode menneskemøter på jordet og
en fin høsttakkefest i oktober! –
Martin, medlem siden 2019.

Som andelshaver I Dysterjordet andelslandbruk SA får du rett på en andel av produksjonen og høster dine egne økologisk grønnsaker i henhold til ukentlige høstemeldinger. Du bidrar i grønnsakdyrkingen på organiserte dugnader (minimum 6 timer i året per voksenandel), mens den daglige driften ivaretas av en gartner og en daglig leder. Hver andel er personlig og dekker grønnsaker for én person. Andelshaverne betaler ikke for en gitt mengde produkter, men deler både utbytte og risiko ved produksjonen. Derfor kan man få mer eller mindre grønnsaker enn forventet.

As a shareholder in Dysterjordet andelslandbruk SA, you are entitled to a share of the production and harvest your own organic vegetables according to weekly harvest messages. Adult members contribute to the vegetable cultivation on organized labor days (minimum 6 hours a year), while the day-to-day operations are taken care of by a gardener and a manager. Each share is personal and covers vegetables for one person. The shareholders do not pay for a given quantity of products but share both the profit and the risk of production. Therefore, you can get more or less vegetables than expected.

Priser 2023

Andels innmeldingsavgift 

Din første sesong hos oss betaler du en innmeldingsavgiftingsavgift. I tillegg betaler du for den årskontingent som passer deg best (se detaljer nedenfor) i begynnelsen av sesongen.

Your first season with us, you pay a registration fee. In addition, you pay for the type of share that suits you best (see details below) in the beginning of the season. 

  • Voksne (Adult): kr. 300 
  • Studenter (Student): kr. 150 
  • Barn 13-17 år (Child 13-17 years): kr. 150 
  • Barn 12 og under (child 12 and under): betaler ingen innmeldingsavgift, men de skal være registert (No registration fee, but they must be registered with us). 

Årskontingent

Hver medlemstype inkluderer har rett til å høste en andel grønnsaker. 

Each membership type here includes the right to harvest a share of vegetables.

  • Voksne og studenter (Adult and student): kr. 2950 + 6 dugnads timer 
  • Eldreandel – 75 år og over (Elderly .75 years and over): kr. 1500 + noen dugnadstimer 
  • Barn 13-17 år (Child 13-17 years): kr. 1475
  • Barn 5-12 år (Child 5-12 years): kr. 738
  • Barn under 5 år (Child under 5): Gratis, men må bli registert (Free but must be registered)

Husstandsmedlemskap

Vi tilbyr også medlemskap for de som bor i samme husstand som en som har full andel. Et husstandsmedlemskap inkluderer ikke rett til grønnsaker, men lar familiemedlemmer være med på jordet og delta på sosiale arrangementer og kurs.

We also offer membership for those who live in the same household as someone who has a full share. A household membership does not include the right to veggies, but allows family members to join on the field and participate in social events and courses.

  • Voksne (Adult): kr. 300 
  • Studenter og ungdom (Student and youth): kr. 150
  • Barn under 13 (Child under 13 years): Gratis, men de må bli registert (Free but must be registered)

Info om andeler og påmelding

Påmelding er bindende for hele sesongen og det er ingen refusjon av innmeldingsavgift eller årskontingent om man flytter etc. 

Registration is binding for the entire season and there is no refund of the registration fee or the share fee if you move etc.

Hvor mye får deg for en andel?

Det kommer an på sesongen! Som aksjonær får du en del av avlingen. I hele høstesesongen vil du ukentlig få tilsendt en høstemelding på e-post. Der står det hva som er høsteklart, og hvor mye du kan ta av hver vekst. I begynnelsen av sesongen er det ofte en begrensning, f.eks. 2 salathoder/andel, har vi nok kan du høste til eget forbruk (en person) for en uke. I 2022 varte høstesesongen fra juni t.o.m. november.

How much do you get for one share? 

It depends on the season! As a shareholder you receive a portion of the crop yield. Throughout the harvest season, you will be sent a weekly harvest notification by e-mail. It says what is ready for harvest, and how much you can take of each item. At the beginning of the season there is often a restriction, e.g. 2 heads of lettuce/share. If we have enough, you can harvest for your own consumption (one person) for a week. In 2022, the harvest season lasted from June to November.

Vi åpner for registrering for nye medlemmer hver vår. Når påmeldingen åpner legger vi ut hvordan du kan bli med på nettsiden, facebooksiden og instagram vår. Vi stenger påmeldingen når vi er fulle. Ikke sikker på om vi for øyeblikket tar nye medlemmer – kontakt vår manager Victoria på andelslandbruk@dysterjordet.no

We open registration for new members each spring. When registration opens, we post on our website, our facebook page, and our Instagram. We close registration when we are full. Not sure if we are currently taking new members? Contact our manager Victoria at andelslandbruk@dysterjordet.no

*Andelsinnskuddet (innmeldingsavgiften) er satt av til investeringer, og årskontigenten brukes til den daglige drift.