Søk nå sommerassistentstilling

 [English Below] 

Dysterjordet andelslandbruk tar nå imot søknader om gårdsassistent. Vi tilbyr maks 80 timer, fleksibel ukeplan, mulighet for selvstendig arbeid og arbeid med medlemmer i dugnad-miljøer.

Vi er et samvirkeforetak og drives med økologisk grønnsaksproduksjon i Ås sentrum. Vi jobber sammen med og for over 200 medlemmer, store og små. Velkommen til et fellesskapsmiljø med sporadisk pizzafester på jordet i leirpizzaovnen.

Det bør forventes mye fysisk arbeid: utplanting, luking, vanning, vedlikehold av gangveier og infrastruktur. Hvis det er et ønske er det også muligheter for å delta i planlegging og gjennomføring av dugnader, sammen med gartner. Arbeidstidene er fleksible, men det er ønskelig at timene fordeles nokså likt i mai, juni og juli. Dugnader arrangeres i helger (enten lørdag eller søndag).

Kort søknadstekst og CV sendes til andelslandbruk@dysterjordet.no innen 16. april. Intervju mulig.

//

Dysterjordet andelslandbruk is now accepting applications for a summer farm assistant. We offer maximum 80 hours, flexible weekly schedule, opportunity for independent work and work with members in dugnad settings.

We are a cooperative and work with organic vegetable production in Ås center. We work together with and for over 200 members, big and small. Welcome to a community environment with occasional pizza parties on the field in the clay pizza oven.

A lot of physical work should be expected: planting, weeding, watering, maintenance of walkways and infrastructure. If there is a desire, there are also opportunities to participate in the planning and execution of “dugnad” volunteer events with members, together with the gardener. The working hours are flexible, but it is desirable that the hours are fairly evenly distributed in May, June and July. Dugnads are organized on weekends (either Saturday or Sunday).

Short application text and CV should be sent to andelslandbruk@dysterjordet.no within April 16th. Interview possible.

andelslandbruk@dysterjordet.no

Comments are closed.