Rettigheter, plikter og samtykke

Rettigheter og plikter ved medlemskap

Som andelshaver du får rett på én andel av produksjonen og høster dine egne økologiske grønnsaker i henhold til ukentlige høstemeldinger. Én andel er ment å dekke grønnsaksforbruket til én person gjennom sesongen. Andelshaverne betaler ikke for en gitt mengde produkter, men deler både utbytte og risiko vedproduksjonen. Derfor kan man få både mer eller mindre grønnsaker enn forventet. Produksjonen er økologisk sertifisert etter Debio-ordningen.

Du bidrar i andelslandbruket på organiserte dugnader (minimum 6 timer per voksenandel), eller avhengig av fysisk evne på annen måte avtalt med daglig leder. Bare voksne må legge inn dugnadsinnsats – barn og ungdommer har ikke plikt til dette. Som andelseier har du rett til å stemme på Dysterjordets årsmøte.

Påmeldingen er bindende for hele sesongen og det er ingen refusjon av innmeldingsavgift eller kontingent om man flytter etc.

Fotosamtykke

Ved å melde deg inn i Dysterjordet andelslandbruk SA erkjenner du at feltet er et sted der fotografering og videoopptak foregår og bilder eller videoer fra feltet og arrangementer arrangert av Dysterjordet andelslandbruk kan brukes til å promotere gården på sosiale medier eller nettsiden www. dysterjordet.no. Daglig leder forsøker å innhente muntlig samtykke før publisering av bilder eller videoer der enkeltpersoner er tydelige og identifiserbare. Men ved å melde deg inn i Dysterjordet andelslandbruk aksepterer du at bilder eller opptak av deg kan bli publisert. Dersom du ikke ønsker å bli fotografert eller tatt opp, vennligst gi beskjed til daglig leder på andelslandbruk@dysterjordet.no.

Rights and obligations of membership:
Shareholders have the right to vote at Dysterjordet’s annual meeting. Shareholders are entitled to one share of the production and harvest their own organic vegetables according to weekly harvest notices. One share is intended to cover the vegetable consumption of one person throughout the season. The shareholders do not pay for a given quantity of products, but share both the profit and the risk of the production. Therefore, shareholders can get both more or less vegetables than expected. 

Shareholders contribute to cooperative agriculture through organized work events (called “dugnad” in Norwegian), minimum 6 hours per adult share, or depending on physical ability in another way agreed with the general manager. Only adults must put in voluntary work – children are not obliged to do this. 

Registration is binding for the entire season and there is no refund of the registration fee or membership fee if you move etc.

Photo Consent

By joining Dysterjordet andelslandbruk SA, you acknowledge that the field is a space in which photography and video recording take place and images or videos from the field and events hosted by Dysterjordet andelslandbruk may be used to promote the farm on social media or the website www.dysterjordet.no. The general manager attempts to gain verbal consent before publishing photos or videos in which individuals are clear and identifiable. However, by joining Dysterjordet andelslandbruk you accept that photos or recordings of you may be published. If you do not wish to be photographed or recorded, please inform the general manager at andelslandbruk@dysterjordet.no.